Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Gminę Września pt. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie gminy Września”

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Gminę Września pt. Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września (Działanie 1.7 WRPO na lata 2007-2013), dokonanej przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 38 pkt. na 47 możliwych (80,85% ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt złożony przez Gminę Września pt. Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 22.07.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej