Zakończenie oceny merytorycznej projektu kluczowego pt. „Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pt. „Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” (Działanie 2.9, Schemat I WRPO 2007-2013), dokonanej przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 34 pkt. na 42 możliwe (80,95% ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pt. „Wyposażenie środowiska informatycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 25.11.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej