Zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pt. „Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pt. „Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” (Działanie 5.3, Schemat II WRPO 2007-2013), dokonanej przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 33,5 pkt. na 40 możliwych (83,75% ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pt. „Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 25.11.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej