Zakończenie oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu pt. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” (Działanie 5.3, Schemat II WRPO 20

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu pt.„Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” (Działanie 5.3, Schemat II WRPO 2007-2013), dokonanej przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 38,5 pkt. na 40 możliwych (96,25% ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt złożony przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu pt. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 22.12.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej